Όροι Χρήσης BiYo

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Αντικείμενο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ» με έδρα  το 5ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης, 42100 Τρίκαλα και τηλέφωνο επικοινωνίας 24310 61222, διενεργεί δράση επιβράβευσης (περαιτέρω η δράση), η οποία θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.olympos.gr/biyo

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όσοι κατοικούν σε Ελλάδα. Συμμετοχή ανηλίκου στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνά του ή των επιτρόπων του.

3. Τρόπος Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αποστολής άλμπουμ και να δεχθούν τους όρους συμμετοχής, τα οποία είναι αναρτημένα στο Διαδικτυακό Τόπο: www.olympos.gr/biyo. Συγκεκριμένα ο κάθε χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του όπως ζητούνται από την εφαρμογή, ήτοι όνομα, επώνυμο, όνομα παιδιού, επίθετο παιδιού, ηλικία παιδιού, τηλέφωνο, email, διεύθυνση (οδό, αριθμό, ΤΚ πόλη/περιοχή), καθώς και να επιλέξει το σχετικό κουτάκι αποδοχής των όρων της εφαρμογής αφού τους έχει διαβάσει και αποδεχθεί. Στη συνέχεια η «ΟΛΥΜΠΟΣ» θα αποστέλλει το άλμπουμ στον συμμετέχοντα με σκοπό την συμπλήρωσή του. Με τη συμπλήρωση των 15 διαφορετικών αυτοκόλλητων του άλμπουμ και την αποστολή του άλμπουμ στην «ΟΛΥΜΠΟΣ» ο συμμετέχων θα παραλαμβάνει ένα δώρο επιβράβευσης καθώς επίσης και ένα κενό άλμπουμ. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στη δράση από το σύστημα του Διοργανωτή.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στη δράση και κάθε συμμετέχοντας μπορεί να αποστείλει περισσότερα από ένα συμπληρωμένα άλμπουμ.

4.Δώρα.

Ο αριθμός των δώρων που αποστέλλονται στους συμμετέχοντες είναι συγκεκριμένος, οπότε σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποσταλεί το ίδιο δώρο, το οποίο και δεν είναι δεκτικό αλλαγής ή ανταλλαγής με άλλο δώρο  και με την αποστολή του συνόλου των δώρων θα υπάρχει επανάληψη δώρου. Με την εξάντληση των αποθεμάτων των δώρων καθώς επίσης και με την αντικατάσταση του άλμπουμ η δράση παύει να ισχύει

 1. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Ready, Set, Count
 2. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Ready, Set, Cut
 3. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Ready, Set, Paste
 4. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Ready, Set, Fold
 5. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών My Tape Town
 6. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Tape all day
 7. Σετ εργαλείων κατασκευών και χειροτεχνιών Silly Rollers
 8. Σετ εργαλείων κατασκευών και Pop Stick Art
 9. Αυτοκόλλητα Sparkly Stickers
 10. Κάρτες Μνήμης Princess Matchin
 11. Κάρτες Μνήμης Pirate Matchin

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι συμμετέχοντες στη δράση δεν έχουν το δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5. Αποστολή δώρων.

Ο Διοργανωτής θα αποστέλλει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες ταχυδρομικά, με δικές του δαπάνες, στη διεύθυνση την οποία γνωστοποίησαν στη Φόρμα Συμμετοχής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων του Διαγωνισμού αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή σε περίπτωση που δε μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση που γνωστοποίησε στη Φόρμα Συμμετοχής, ο Διοργανωτής δικαιούται να μην αποδώσει τα εν λόγω Δώρα.

6. Άρνηση αποδοχής του Δώρου.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το Δώρο του ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου.

7. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι συμμετέχοντες στη δράση πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στη σχετική αντιπροσωπεία. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την δράση επιβράβευσης, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή.

8. Πληροφορίες - Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τη δράση οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει την εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ» στα τηλέφωνα επικοινωνίας 800 800 1234 χωρίς χρέωση.

9. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής ενημερώνει το κοινό ότι ο ίδιος κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στη δράση, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό τη διεξαγωγή της και την επιβράβευση των συμμετεχόντων με την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Η αποδοχή των όρων συνεπάγεται τη μελλοντική χρήση των στοιχείων επικοινωνίας για προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στη δράση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24310 61222.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συνιστούν αρχείο προσωπικών δεδομένων  για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία του εν λόγω αρχείου είναι η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ», με διεύθυνση το 5ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης, 42100 Τρίκαλα. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η συλλογή συμμετοχών για τη Δράση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και στο διαδικτυακό τόποwww.olympos.gr/biyo.  Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Τα υποκείμενα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.2472/1997.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη δράση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λάρισας.

11. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στη δράση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων της δράσης και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ' αυτού.